Interdyscyplinarność w humanistyce i naukach społecznych: zaproszenie na seminarium w CHC

28 października 2021 r. o 10.00 zespół Centrum Humanistyki Cyfrowej poprowadzi seminarium dotyczące interdyscyplinarności w naukach humanistycznych i społecznych. Spotkanie skierowane jest nie tylko do osób prowadzących badania naukowe, lecz także do personelu administracyjnego i kierowniczego, jednostek naukowych czy instytucji finansujących badania.

Celem spotkania będzie prezentacja najważniejszych wniosków z projektu SHAPE-ID, czyli zestawu rekomendacji dotyczących zwiększania roli nauk humanistycznych i społecznych (HS) w badaniach interdyscyplinarnych. Spotkanie skierowane jest nie tylko do osób prowadzących badania naukowe, lecz także do personelu administracyjnego i kierowniczego, jednostek naukowych czy instytucji finansujących badania. Konkretne wskazówki opracowane dla tych grup mają ułatwić nawiązanie i prowadzenie współpracy interdyscyplinarnej z naukami HS. W drugiej części spotkania, podczas dyskusji panelowej, omówimy praktyczne zastosowanie tych wniosków na przykładzie współpracy między instytucjami kultury a badacz(k)ami z nauk humanistycznych.

Zobacz Toolkit – zestaw narzędzi i rekomendacji dla interdyscyplinarnych zespołów w naukach humanistycznych i społecznych, wypracowany w ramach projektu SHAPE-ID.

Dlaczego interdyscyplinarność?

Humanistyka i nauki społeczne stanowią nieodzowny komponent inter- i transdycysplinarnych badań naukowych. Komisja Europejska podkreśla ich szczególną rolę w misjach Unii Europejskiej. W wielu konkursach z programu Horyzont Europa należy uwzględnić i opisać rolę nauk HS w projekcie, nawet jeśli dotyczy on innych dziedzin. W polskiej nauce, w ramach III kryterium ewaluacji próbujemy wykazać wpływ społeczny nauk HS, który często jest mniej bezpośredni i trudniej uchwytny, niż w przypadku nauk ścisłych.

Badacze chcący podjąć współpracę z inną dyscypliną często napotykają na szereg problemów: jak nawiązać współpracę i znaleźć wspólny język ponad granicami dyscyplin, skąd pozyskać finansowanie czy w którym czasopiśmie ogłaszać wyniki. Ponadto, instytucje prowadzące badania nie zawsze wiedzą, jak wesprzeć taką współpracę i stworzyć warunki do jej rozwoju. Wreszcie instytucje finansujące naukę i nią zarządzające miewają trudności z dopasowaniem oferty grantowej i zasad ewaluacji wyników badań międzydziedzinowych. Analizą tych trudności i poszukiwaniem i rozwiązań zajmował się dwuletni projekt SHAPE-ID (Shaping interdisciplinary practices in Europe). Razem z partnerami IBL PAN badał praktyki w badaniach interdyscyplinarnych oraz rozmawiał z badaczami i członkami zespołów interdyscyplinarnych w całej Europie.

Program spotkania

Część I. Przybornik SHAPE-ID. Prezentacja głównych wniosków projektu SHAPE-ID i przybornika (toolkit) z konkretnymi wskazówkami dotyczącymi badań interdyscyplinarnych. Prezentacja: dr Maciej Maryl.

Część II. Współpraca między humanistami a instytucjami kultury. Dyskusja panelowa z członkami zespołu SHAPE-ID z IBL PAN o rozwijaniu interdyscyplinarności w naukach HS na przykładzie współpracy instytucji kultury z badacz(k)ami nauk humanistycznych.  Uczestnicy: dr Anna Buchner, dr Piotr Wciślik, Marta Błaszczyńska Moderator: dr Maciej Maryl